Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Το ΥΠΑΑΤ «εξωτερικός συνεργάτης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινή ανακοίνωση από ΑΚΙΓΔΥ – Συσπειρώσεις, Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΥΠΑΑΤ και Αριστερή Συνεργασία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων

Ιδού τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων!
Με αφορ­μή την άρ­νη­ση συ­να­δέλ­φων από την πρώην Δ/νση Βιο­λο­γι­κής να υπο­γρά­ψουν το «Σύμ­φω­νο Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» και τη «Δή­λω­ση Συμ­μόρ­φω­σης» ως… «εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες» του ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ ήρθε στην επι­φά­νεια ένα ρο­νί­ζον ζή­τη­μα, που πα­ρου­σιά­ζει έξαρ­ση κατά τη ση­με­ρι­νή δια­κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών.
Δη­μό­σιοι Υπάλ­λη­λοι του ΥΠΑΑΤ και των ΔΑΟΚ, υπο­χρε­ω­νό­μα­στε και πιε­ό­α­στε να υπο­γρά­ψου­με «Σύμ­φω­νο Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» ως «εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες του ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ» για να έχου­με πρό­σβα­ση σε απόρ­ρη­τες ή εμπι­στευ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες την ώρα που ο ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ είναι ΝΠΙΔ, επο­πτευό­με­νο πό το ΥΠΑΑΤ.
Με αυτόν τον τρόπο οι υπάλ­λη­λοι του δη­μο­σί­ου απα­ξιω­νό­μα­στε, μαζί με το σύ­νταγ­μα και το Δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώ­δι­κα στα οποία έχου­με ορ­κι­στεί, κατά την ανά­λη­ψη της υπη­ρε­σί­ας μας («για υπα­κοή στο Σύ­νταγ­μα και τους νό­μους» (άρθρο 19) και δέ­σμευ­ση από το Δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώ­δι­κα για εχε­μύ­θεια (άρθρο 26)). Προ­φα­νώς, δεν αξιο­λο­γού­νται ως επαρ­κείς αυτοί οι όρκοι, ή του­λά­χι­στον θε­ω­ρού­νται κα­τώ­τε­ροι του «Συμ­φώ­νου Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» και της «Δή­λω­σης Συμ­μόρ­φω­σης» προς ένα ιδιώ­τη.
Την ίδια στιγ­μή ο ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ λει­τουρ­γεί τα πλη­ρο­φο­ρια­κά του συ­στή­μα­τα μέσω σύμ­βα­σης με ...
ιδιώ­τη ανά­δο­χο GAIA ΕΠΙ­ΧΕΙ­ΡΕΙΝ (σχήμα με NeuroPublic, τρά­πε­ζα Πει­ραιώς & αγρο­τι­κούς συ­νε­ται­ρι­σμούς)που έχει προ­νο­μια­κή πρό­σβα­ση και δια­χεί­ρι­ση σε μη­τρώα αγρο­τών και ταυ­τό­χρο­να εμπλέ­κε­ται σε εφαρ­μο­γές για τις αγρο­τι­κές ενι­σχύ­σεις/επι­δο­τή­σεις (πχ ΟΣΔΕ, βιο­λο­γι­κή γε­ωρ­γία κλπ) . Αυτό κα­τα­λή­γει στον απο­κλει­σμό του δη­μο­σί­ου από την «πλη­ρο­φο­ρία» και την επέ­λα­ση των ιδιω­τών με ευ­νοϊ­κό­τε­ρους όρους σε σχέση με το δη­μό­σιο.

Για να το πούμε απλά, η τρά­πε­ζα ΠΕΙ­ΡΑΙΩΣ έχει ευ­χέ­ρεια στην πλη­ρο­φο­ρία, ενώ το δη­μό­σιο και οι ερ­γα­ζό­με­νοί του χρειά­ζο­νται «δη­λώ­σεις συμ­μόρ­φω­σης» για να έχουν πρό­σβα­ση σε μη­τρώα αγρο­τών και τις ενι­σχύ­σεις.

Οι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις που ξε­κί­νη­σαν από τις προη­γού­με­νες μνη­μο­νια­κές και νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες κυ­βερ­νή­σεις-θια­σώ­τες των «αγο­ρών» συ­νε­χί­ζο­νται σή­με­ρα από τις νέες μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αξί­ζει να θυ­μη­θού­με ότι ως αντι­πο­λί­τευ­ση, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΥΠΑΑΤ ει­δι­κά, είχε επα­νει­λημ­μέ­να αντι­τε­θεί στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΣΔΕ κι είχε βγά­λει αρ­κε­τές ανα­κοι­νώ­σεις. Τώρα…σιωπή και υπο­τα­γή σε «δα­νει­στές», «θε­σμούς» και ΣΕΒ. Στο υπουρ­γείο μας του­λά­χι­στον, ξέ­ρου­με κατά πόσο έχου­με τη δυ­να­τό­τη­τα να απο­τρέ­ψου­με ιδιώ­τες από τις απο­φά­σεις τους. Έτσι, ΔΕΝ ήρθε τε­λι­κά και το ΟΣΔΕ «σπίτι του»!

Το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο πλη­ρώ­νει εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, για όλα τα πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα που κα­τα­σκευά­ζει, λει­τουρ­γεί, εφαρ­μό­ζει και συ­ντη­ρεί για τον ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ & το ΥΠΑΑΤ ο «ανά­δο­χος», και πλη­ρώ­νουν επι­πλέ­ον και οι αγρό­τες , για να μπο­ρέ­σουν να κά­νουν τις αι­τή­σεις τους, ώστε να εντα­χθούν στα προ­γράμ­μα­τα ενί­σχυ­σης.

Η διά­λυ­ση του κρά­τους συ­νε­χί­ζε­ται, πα­ρα­χω­ρού­νται ΤΡΕ­ΝΟ­ΣΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ, αε­ρο­δρό­μια, λι­μά­νια, πάρκα και πα­ρα­λί­ες, έως τις υπη­ρε­σί­ες υπουρ­γεί­ων, φο­ρείς και ορ­γα­νι­σμούς, ο,τι­δή­πο­τε δη­μό­σιο πα­ρά­γει κέρ­δος το πα­ρα­δί­δουν στους ιδιώ­τες-επι­χει­ρη­μα­τί­ες, , ενώ αφή­νουν για το δη­μό­σιο το νο­μο­θε­τι­κό έργο εκ­χώ­ρη­σης και τη στοι­χειώ­δη ελεγ­κτι­κή δια­δι­κα­σία του 5%, ώστε να «πα­ρα­μυ­θιά­ζε­ται» η κοι­νω­νία ότι ναι μεν ιδιω­τι­κο­ποιού­νται όλα, αλλά υπάρ­χει έλεγ­χος του κρά­τους κι άρα, είναι αξιό­πι­στη η δια­δι­κα­σία.

Το «επι­τε­λι­κό κρά­τος» που προ­ω­θεί τα­χύ­τα­τα η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση είναι το σχέ­διο πα­ρά­δο­σης των πά­ντων στους ιδιώ­τες-επι­χει­ρη­μα­τί­ες κι έχου­με μπρο­στά μας κα­ταρ­γή­σεις-συγ­χω­νεύ­σεις ορ­γα­νι­σμών και φο­ρέ­ων, γι’ αυτό και τα νέα ορ­γα­νο­γράμ­μα­τα και η κι­νη­τι­κό­τη­τα και η «αξιο­λό­γη­ση» δομών και αν­θρώ­πων, σε όλα αυτά πρέ­πει να αντι­στα­θού­με ορ­γα­νω­μέ­να, συλ­λο­γι­κά και απο­τε­λε­σμα­τι­κά.

Το συ­γκε­κρι­μέ­νο θέμα με το «Σύμ­φω­νο Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» στη Δ/νση Συ­στη­μά­των Ποιό­τη­τας, Βιο­λο­γι­κής Πα­ρα­γω­γής & Γε­ω­γρα­φι­κών Εν­δεί­ξε­ων κά­λυ­ψε γρή­γο­ρα κι επαρ­κώς ο Ενιαί­ος Σύλ­λο­γος Ερ­γα­ζο­μέ­νων Υπ. Γε­ωρ­γί­ας Ν. Ατ­τι­κής.

Οι πα­ρα­τά­ξεις μας στον Ενιαίο Σύλ­λο­γο και την ΠΕΓΔΥ (ΠΡΩ­ΤΟ­ΒΟΥ­ΛΙΑ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ στο ΥΠΑΑΤ & ΑΚΙ­ΓΔΥ-ΣΥ­ΣΠΕΙ­ΡΩ­ΣΕΙΣ, αντί­στοι­χα), καθώς και η πα­ρά­τα­ξή μας στην ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ (ΑΡΙ­ΣΤΕ­ΡΗ ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ ΓΕ­Ω­ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΩΝ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΩΝ ΥΠΑΛ­ΛΗ­ΛΩΝ) κα­λούν και τις ομο­σπον­δί­ες ΠΟ­ΣΕΥΓ & ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ να πά­ρουν θέση για το συ­γκε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα, ενά­ντια στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των υπη­ρε­σιών μας. Να πα­ρου­σιά­σουν άμεσα τα συλ­λο­γι­κά σχέ­δια για την απο­τρο­πή της συ­νέ­χειας των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και την επα­να­φο­ρά των υπη­ρε­σιών μας στο δη­μό­σιο, την απο­τρο­πή της συρ­ρί­κνω­σης του δη­μό­σιου έργου και του προ­σω­πι­κού των επο­πτευό­με­νων φο­ρέ­ων. Να αντι­στα­θού­με στα νέα ορ­γα­νο­γράμ­μα­τα υπο­χώ­ρη­σης του δη­μο­σί­ου κι εκ­χώ­ρη­σης σε επι­χει­ρη­μα­τί­ες των υπη­ρε­σιών μας, να αντι­δρά­σου­με στην υπο­χρε­ω­τι­κή εν­δο­ϋ­πουρ­γι­κή κι­νη­τι­κό­τη­τα και στην «αξιο­λό­γη­ση» και ατο­μι­κή στο­χο­θε­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο δη­μό­σιο.

Επί­σης, κα­λού­με τις ομο­σπον­δί­ες να ζη­τή­σουν από την πο­λι­τι­κή ηγε­σία του ΥΠΑΑΤ, τη σύμ­βα­ση με τον ανά­δο­χο GAIA, αλλά και με κάθε ιδιώ­τη που έχει συμ­βλη­θεί με το δη­μό­σιο (πχ. ALTEC κλπ).

Ση­μεί­ω­ση: οι πα­ρα­τά­ξεις μας, μέσω του ΜΕΤΑ, έχουν θέσει το ζή­τη­μα στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ και ζη­τή­θη­κε (από ΔΑΚΕ & πρώην ΠΑΣΚΕ, για να απο­φύ­γουν προ­σω­ρι­νά να πά­ρουν θέση) να απο­φα­σί­σουν πρώτα οι σχε­τι­κές ομο­σπον­δί­ες. Η ΟΣΥΑ­ΠΕ, προς τιμήν της, ήδη απο­φά­σι­σε. Ανα­μέ­νου­με και από τις ΠΟ­ΣΕΥΓ & ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ και θα επα­να­φέ­ρου­με το θέμα των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και στην ΑΔΕΔΥ, θε­ω­ρώ­ντας το κομ­βι­κό!

Φωτό: το έγ­γρα­φο το οποίο κα­λού­μα­στε οι Δη­μό­σιοι Υπάλ­λη­λοι του ΥΠΑΑΤ και των ΔΑΟΚ να υπο­γρά­ψου­με, προ­κει­μέ­νου να μας δοθεί κω­δι­κός πρό­σβα­σης σε πρό­γραμ­μα πλη­ρο­φο­ρι­κής.

Επικοινωνία με:
  • Κατερίνα Γιαννούλια-ΑΔΕΔΥ & Ενιαίος ΥΠΑΑΤ (τηλ: 6945754 555, mail: katerina.giannoulia@gmail.com)
  • Μαρία Παπαμιχαλοπούλου – ΠΟΓΕΔΥ (τηλ. 6972445316, mail: mpapamichal@yahoo.gr)
  • Μιχάλης Καλλίρης – ΠΟΓΕΔΥ (τηλ. 6976677865, mail: kallm@outlook.com.gr)
  • Αποστόλης Τσιάμης – ΠΕΓΔΥ (τηλ. 6973607585, mail: apotsiamis@gmail.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου