Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Καταστατικό της Π.Ε.Γ.Δ.Υ.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

            Π.Ε.Γ.Δ.Υ.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄.

ΓΕΝΙΚΑ :

 

ΑΡΘΡΟ 1

 

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

 

Ιδρύεται Σωματείο επαγγελματικό και επιστημονικό με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩN ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" και συντετμημένα– ΠΕΓΔΥ, με έδρα την Αθήνα.

                          

ΑΡΘΡΟ 2

 

Σκοποί – Μέσα

 

1. Οι σκοποί του Σωματείου είναι :

α) Η προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης, η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής Γεωργίας, η προάσπιση της υγείας του καταναλωτικού κοινού, η προστασία του περιβάλλοντος, η προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η με πρόσφορα μέσα ηθική, επιστημονική και οικονομική εξέλιξή τους.

β) Η προαγωγή και εξύψωση της επιστημονικής και επαγγελματικής στάθμης των μελών της Ένωσης.

γ) Η προστασία, υπεράσπιση, προαγωγή και διεκδίκηση ικανοποίησης των επαγγελματικών, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, ηθικών και πολιτιστικών συμφερόντων των  μελών της Ένωσης και η υπέρ των μελών της άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους, η διαφύλαξη, προάσπιση και βελτίωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους, η διασφάλιση και προστασία της προσωπικότητας και της υπηρεσιακής, ηθικής και κοινωνικής υπόστασης και της  αξιοπρέπειας των μελών της Ένωσης, η  προώθηση των γενικότερων υπαλληλικών κλαδικών ζητημάτων των μελών της και η προβολή στη κοινή γνώμη του έργου και της προσφοράς τους. 

δ) Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και η παροχή οικονομικής ή άλλης βοήθειας σε μέλη της Ένωσης, που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη.

ε) Η συνεργασία με άλλες επαγγελματικές ή επιστημονικές Ενώσεις και Σωματεία και η συμμετοχή της σε Δευτεροβάθμιες και Τριτοβάθμιες Δημοσιοϋπαλληλικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

στ) Η προβολή της Ελληνικής Γεωργίας και των προβλημάτων της σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των εργαζόμενων μελών της, με τη συμμετοχή της Ένωσης σε επαγγελματικές και επιστημονικές Οργανώσεις Ευρωπαϊκού ή ευρύτερου επιπέδου.

2. Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι κυρίως κάθε συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη αλλά και θεμιτή άλλη ενέργεια, που αποφασίζεται από τα όργανά της και ιδιαίτερα:

α) Όλοι οι συνδικαλιστικοί τρόποι αγώνα.

β) Η σύσταση συνεταιρισμών, ταμείων πρόνοιας και αλληλοβοήθειας.

γ) Η οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η ανταλλαγή επισκέψεων μελών με επαγγελματικές οργανώσεις του εξωτερικού κ.λ.π.

δ) Η δημιουργία εντευκτηρίου, εστιατορίου, βιβλιοθήκης, γραφείων κ.λ.π.

ε) Η έκδοση και κυκλοφορία περιοδικών- εφημερίδων και λοιπών άλλων ενημερωτικών εντύπων, η μετάδοση ανακοινώσεων- ενημερωτικών δελτίων- καταγγελιών- διαμαρτυριών μέσω των ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων, η δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδύκτιο και η προβολή της Ένωσης.

στ) Η συγκρότηση επιτροπών από μέλη της Ένωσης για τη μελέτη επιστημονικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών και άλλων θεμάτων, για την πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης.

ζ) Η προσφυγή, ενώπιον όλων γενικώς των εθνικών και ευρωπαϊκών, πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλων αρχών, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και σκοπών της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 3

 

Οικονομικοί Πόροι

 

Οικονομικοί πόροι της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. είναι:

1. Τα ποσά που εισπράττονται σαν δικαιώματα εγγραφής νέων μελών και οι υποχρεωτικές οικονομικές συνδρομές των μελών, όπως καθορίζονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτού.

2. Οι εθελοντικές εισφορές των μελών.

3. Τα ποσά που εισπράττονται από τυχόν έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Εισπράξεις από συνδρομητές περιοδικών ή εφημερίδων, που εκδίδει η Ένωση και από διαφημίσεις που καταχωρούνται σ΄ αυτά.

5. Τα ποσά από τόκους καταθέσεων, δωρεές, κληροδοσίες, ενισχύσεις, χορηγίες, καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές.

6. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση τυχόν περιουσιακών στοιχείων της Ένωσης.

7. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης εισπράττονται με κανονικά διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης της περιφέρειας εισπράττονται από τους Ταμίες των Περιφερειακών Συμβουλίων με κανονικά διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης. Τις εισφορές που εισπράττουν οι Ταμίες των Π.Σ., μετά την αφαίρεση των σταθερών εξόδων των Π.Σ., τις στέλνουν με επιταγή προς τον Ταμία του Δ. Σ της Ένωσης, για την αντίστοιχη πίστωση των μελών. Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών της Ένωσης μπορεί επίσης να παρακρατούνται από την μισθοδοσία τους, με διαδικασία που αποφασίζει το Δ.Σ. της Ένωσης.

8. Κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει ειδικές πρόσθετες συνδρομές των μελών του με απόφαση της τοπικής Συνέλευσης, για την αντιμετώπιση των αναγκών του.

9. Κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο υποχρεούται να αποστέλλει στην Π.Ε.Γ.Δ.Υ. τον Ιανουάριο κάθε χρόνου πίνακες με τα μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση, με υπογραφές του Προέδρου και του Ταμία του Π.Σ.

10. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται από τη Γεν. Συνέλευση της Ένωσης, είναι υποχρεωτικές για τα μέλη και εισπράττονται, όπως ορίζει η παρ.7 του άρθρου αυτού.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΑΡΘΡΟ 4

 

Μέλη της Π.Ε.Γ.Δ.Υ.

 

1. Ως τακτικά μέλη της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. μπορούν να εγγραφούν με αίτησή τους οι πτυχιούχοι ελληνικών ανωτάτων γεωπονικών σχολών ή ισοτίμων γεωπονικών σχολών του εξωτερικού, εφ΄ όσον αυτοί είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι : του Υπουργείου Γεωργίας και των άλλων Υπουργείων, των Υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας, των Οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των εποπτευομένων από το Υπ. Γεωργίας Ν.Π.Δ.Δ.

2. Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Γεωργία της Χώρας ή συνέβαλαν ιδιαίτερα στην εκπλήρωση των σκοπών της ΠΕΓΔΥ. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν στις πανηγυρικές συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και σε άλλες εκδηλώσεις της Ένωσης, δεν μπορούν όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις, στη λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες. Τις απόψεις τους για οποιοδήποτε θέμα δικαιούνται να τις γνωρίζουν έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορεί επίσης να καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να διατυπώνουν γνώμη σε συγκεκριμένα θέματα.

3. Η εγγραφή τακτικού μέλους γίνεται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και αφού προηγουμένως καταβάλλει το ποσό, που κάθε φορά έχει καθορισθεί ως δικαίωμα εγγραφής. Η αίτηση εγκρίνεται από το Δ.Σ. Αν υπάρχει διαφωνία, αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση. Η εγγραφή των νέων μελών στα Μητρώα της Ένωσης γίνεται μετά την έγκριση εγγραφής τους και εφόσον καταβληθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις του έτους εγγραφής.

4. Κάθε τακτικό μέλος είναι υποχρεωμένο:

α) Να ενεργεί με συνδικαλιστική υπευθυνότητα και συνέπεια και σύμφωνα με τις αρχές της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Να εργάζεται οπουδήποτε κι αν βρίσκεται για τη διάδοση, προάσπιση και προώθηση των σκοπών της Ένωσης, να συμμετέχει σε κάθε εκδήλωσή της και σε κάθε επιτροπή στην οποία καλείται και να μην απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις Γενικές Συνελεύσεις της.

β) Να πληρώνει τακτικά τις οικονομικές εισφορές του προς την Ένωση, να ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της και στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων, να πειθαρχεί στις νόμιμες αποφάσεις της πλειοψηφίας, έστω και αν διαφωνεί, σύμφωνα με τις δημοκρατικές και καταστατικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης.

γ) Να γνωστοποιεί κάθε φορά στην Ένωση τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του, τα τηλέφωνα της υπηρεσίας που εργάζεται και της οικίας του.

5. Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται:

     α) Να λαμβάνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της ΠΕΓΔΥ, να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, με δικαίωμα λόγου και ψήφου.

     β) Να εκλέγει και να εκλέγεται στα όργανα Διοίκησης της Ένωσης και να ασκεί έλεγχο σ΄ αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Καταστατικό αυτό και στους σχετικούς νόμους.

γ) Να αποχωρεί από την Ένωση ύστερα από αίτησή του, με την υποχρέωση να καταβάλει τις οφειλές του προς αυτή μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο ζητά τη διαγραφή του.

6. Οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών:

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των τακτικών μελών προς την Ένωση είναι οι κατωτέρω:

α) Το ποσό για το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο καθορίζεται σε πέντε (5) .

β) Η ετήσια συνδρομή για τη δημιουργία και συντήρηση ειδικού κεφαλαίου, για τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, που δημιουργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Καταστατικού αυτού και η οποία καθορίζεται σε πέντε (5) .

γ) Η ετήσια συνδρομή, η οποία καθορίζεται σε εικοσιτέσσερα (24) .

δ) Το ποσό των καθαρών αποδοχών που εισπράττει το προσωπικό ασφαλείας κατά τις ημέρες απεργίας της Ένωσης.

ε) Το ποσό που η Γενική Συνέλευση καθορίζει σαν έκτακτη εισφορά, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1θ του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού.

Αναπροσαρμογή των ανωτέρω ποσών  μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διαγραφή τακτικού μέλους γίνεται :

α) Αυτοδικαίως, προκειμένου για τακτικό μέλος που συνταξιοδοτείται ή στερείται την ιδιότητα του υπαλλήλου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1.

β) Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14.

γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Επανεγγραφή διαγραφέντων τακτικών μελών γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

9. Τα επίτιμα μέλη διαγράφονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 

Όργανα της Π.Ε.Γ.Δ.Υ.

 

Όργανα της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. είναι η Γενική Συνέλευση των Μελών (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης (Δ.Σ.), η Εκτελεστική Επιτροπή (Εκτ. Ε.), τα Περιφερειακά Συμβούλια (Π.Σ.), η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ. Ε.) και το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Πειθ. Συμβ.).

 

ΑΡΘΡΟ 6

 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

 

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο της ΠΕΓΔΥ και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση. Δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη. Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά την ημέρα της Συνέλευσης.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες.

α) Τακτική Γεν. Συνέλευση συγκαλείται μέσα στο τρίμηνο Μαρτίου- Μαΐου κάθε χρόνου.

β) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τακτικά μέλη που αποτελούν το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων προς την Ένωση μελών. Στην τελευταία περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί κατά τα ανωτέρω να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 96 του Α.Κ.

3. Η Γενική Συνέλευση, είτε τακτική, είτε έκτακτη, συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισής της.

Στην πρόσκληση αναφέρονται: τα προς συζήτηση θέματα, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα πραγματοποίησης της έκτακτης ή τακτικής Γεν. Συνέλευσης, καθώς και η αναγκαιότητα σύγκλησής της.

Δεν συζητούνται θέματα και αν συζητηθούν είναι απόλυτα άκυρη κάθε απόφαση γι΄ αυτά, εφόσον δεν αναγράφονται στην πρόσκληση, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού αυτού ή εκτός αν ζητηθεί από τα 3/4 των παρόντων Μελών στη Συνέλευση.

4. Όταν η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται ύστερα από αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, είναι υποχρεωτικό στην αίτηση να αναγράφονται με λεπτομέρεια και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.

Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να περιλάβει όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση θέματα. Το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει για συζήτηση και άλλα θέματα που αυτό κρίνει, δεν περιορίζεται από την παραπάνω υποχρέωση.

5. Στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, πολιτικών παρατάξεων, συνδικαλιστικών και επιστημονικών οργανώσεων ή ακόμη και μεμονωμένες προσωπικότητες, προκειμένου να απευθύνουν χαιρετισμό ή να παρουσιάσουν θέσεις σε θέματα Γεωργίας –οικονομίας -επιστήμης –πολιτικής –περιβάλλοντος- προστασίας καταναλωτών- συνδικαλισμού –κλπ. Στο τέλος όμως της πανηγυρικής συνεδρίασης και πριν από την κήρυξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, τα πρόσωπα αυτά αποχωρούν. Στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. δικαιούνται να πάρουν μέρος μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της ΠΕΓΔΥ.

6. Στην ετήσια Γ.Σ. :

α) Ο Γεν. Γραμματέας διαβάζει τα Πεπραγμένα της Διοίκησης της Ένωσης, για τον χρόνο που πέρασε.

β) Ο Ταμίας διαβάζει τον Οικονομικό Απολογισμό του περασμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση για την νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου.

Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση –τοποθέτηση και κριτική των μελών της Ένωσης και λαμβάνεται απόφαση, για την έγκριση ή μη των Πεπραγμένων, του Οικονομικού Απολογισμού και του νέου Προϋπολογισμού, προκειμένου να απαλλαχθεί η Διοίκηση από κάθε ευθύνη.

Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέματα λαμβάνονται με ανάταση του χεριού ή μυστική ψηφοφορία, εφόσον αυτό ζητηθεί από το 1/3 των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για προσωπικά όμως ζητήματα χρειάζεται μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτια.

Για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών της ΠΕΓΔΥ, εκτός από την πρόσκληση της Γ.Σ., στέλνονται μαζί και τα Πεπραγμένα της Διοίκησης, όπως επίσης και ο Απολογισμός και ο Προϋπολογισμός της Ένωσης, ώστε να ενημερωθούν τα μέλη. Κάθε δύο (2) χρόνια στέλνονται επίσης και ο ονομαστικός πίνακας των υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των Οργάνων της Ένωσης, όταν πρόκειται βέβαια για Γ.Σ. στην οποία θα γίνουν εκλογές.

 

ΑΡΘΡΟ 7

 

Απαρτία Γεν. Συνέλευσης

 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ., όπως και κάθε άλλης διάταξης, με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να γίνει συζήτηση και να αποφασίσει έγκυρα, αν παρίσταται το 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση, χωρίς νέα πρόσκληση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα. Στη δεύτερη αυτή σύνοδο η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη κι αν παρευρίσκονται σ΄ αυτήν.

2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί έγκυρα να αποφασίσει, αν συμμετέχουν σ΄ αυτήν μέλη που αποτελούν το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Αν κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν ξανασυγκαλείται, παρά μόνο ύστερα από παρέλευση τριών (3) μηνών και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει, ότι συντρέχουν ακόμα οι λόγοι για τη σύγκλησή της ή αν αυτό ζητηθεί από τα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 2β του Καταστατικού αυτού.

3. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, διαπιστώνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία :

Την καθορισμένη ώρα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και αφού διαπιστωθεί ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες και οι καταστατικές διαδικασίες σύγκλησής της, καλεί τους παρόντες να εκλέξουν με ανάταση του χεριού από τα μέλη δύο (2) ψηφοσυλλέκτες, οι οποίοι διαπιστώνουν, αν υπάρχει ή όχι απαρτία, με ανάγνωση του καταλόγου των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που τους παραδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες, με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση απαγορεύεται.

 

ΑΡΘΡΟ 8

 

Λήψη – Προσβολή αποφάσεων

 

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία μυστική ή φανερή, ποτέ όμως δια βοής.

2. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής, Περιφερειακών Συμβουλίων, Αντιπροσώπων για δευτεροβάθμια οργάνωση, σε επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης, σε θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, σε έγκριση λογοδοσίας, σε προσωπικά ζητήματα, σε κήρυξη απεργίας, σε παραμονή ή αποχώρηση από σωματειακή ένωση της ημεδαπής ή ευρύτερου επιπέδου και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο η Γενική Συνέλευση κρίνει ότι πρέπει να αποφασίσει με μυστική ψηφοφορία.

3. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ισοψηφία θεωρείται αρνητική.

4. Απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. και η παρουσία τους θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

 

ΑΡΘΡΟ 9

 

Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

 

1. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή γίνεται μεταξύ όλων των επιθυμούντων που έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη Γ.Σ. με ανάταση του χεριού.

Η εκλογή μπορεί να γίνει και με μυστική ψηφοφορία αν κρίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ότι αυτή είναι η επιθυμία της πλειοψηφίας της Γ.Σ. Στην εκλογή η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται από τους ψηφοσυλλέκτες που εκλέγονται κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού αυτού.

Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψηφεί έναντι των άλλων και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψηφούν. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και ο Αντιπρόεδρος.

Όταν η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγονται ταυτόχρονα με ένα ψηφοδέλτιο. Το πρακτικό της εκλογής, είτε αυτή είναι φανερή, είτε μυστική, υπογράφεται από τους δύο (2) ψηφοσυλλέκτες και τους Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., με την ευθύνη των οποίων γίνεται η εκλογή.

2. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. μετά την εκλογή του αναλαμβάνει την προεδρία της Γ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης. Τα καθήκοντα του Προέδρου της Γ.Σ. είναι :

α) Προσλαμβάνει από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) μέλη για πρακτικογράφους.

β) Θέτει για συζήτηση τα θέματα της Γ.Σ. με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση, αφού κηρύξει την έναρξη της συζήτησης.

γ) Δίνει τον λόγο κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την εξαρχής αναγραφή των υποψηφίων ομιλητών στην ειδική κατάσταση και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται ή που βρίσκονται έξω από το υπό συζήτηση θέμα.

δ) Ανακαλεί στην τάξη κάθε μέλος που παρεκτρέπεται.

ε) Θέτει σε ψηφοφορία τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και εκφωνεί τα αποτελέσματα.

στ) Καλεί το Δ.Σ. δια του Προέδρου του, να δώσει απαντήσεις πάνω σε θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση και είναι ανάγκη να απαντήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Είναι υπεύθυνος για την ακριβή τήρηση των πρακτικών και υποχρεούται  στην υπογραφή τους.

η) Απαγορεύεται στο Προεδρείο της Γ.Σ. η συμμετοχή στη συζήτηση των θεμάτων και η με οποιοδήποτε τρόπο έκφραση γνώμης πάνω στις διάφορες προτάσεις. Επίσης απαγορεύεται στο Προεδρείο της Γ.Σ. να κάνει διακρίσεις μεταξύ των μελών της Συνέλευσης. Η τήρηση των παραπάνω περιορισμών είναι ευθύνη του Προέδρου της Γ.Σ.

θ) Εάν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. επιθυμεί να εκφράσει τη γνώμη του πάνω σ΄ ένα θέμα σαν απλό μέλος, οφείλει να αναθέσει τη διεύθυνση της συζήτησης στον Αντιπρόεδρο, για όση ώρα εκθέτει την προσωπική του γνώμη, αφού δηλώσει προηγουμένως ότι ενεργεί σαν απλό μέλος. Με ανάλογη δήλωση και προσωρινή αποχώρηση από το Προεδρείο είναι δυνατό να εκθέτει τις προσωπικές απόψεις του, για το συζητούμενο θέμα και ο Αντιπρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης.

ι) Μετά το τέλος της συζήτησης όλων των θεμάτων, κηρύσσει το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης και παραδίδει υπογεγραμμένα τα πρακτικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

Καθήκοντα Γενικής Συνέλευσης

 

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

α) Κρίνει και εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό των ενεργειών του Δ.Σ. και εγκρίνει τον προϋπολογισμό.

β) Ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον οικονομικό απολογισμό.

γ) Αν αποδοκιμασθεί ολόκληρο το Δ.Σ. θεωρείται έκπτωτο και υπάρχει έλλειψη Διοικήσεως, κατά το άρθρο 69 του Α.Κ.

Μέχρι το διορισμό από το Δικαστήριο της προβλεπόμενης από το παραπάνω άρθρο του Α.Κ. Διοίκησης, την Ένωση διοικεί τριμελής Επιτροπή που διορίζεται από τη Γ.Σ. αμέσως μετά την αποδοκιμασία του Δ.Σ.

δ) Να συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αναγράφονται στην πρόσκληση και να καθορίζει την συνδικαλιστική πορεία και δράση της Ένωσης.

ε) Να αποφασίζει για την επανεγγραφή ή διαγραφή των μελών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγρ. 7 περ. β και γ του Καταστατικού αυτού.

στ) Να αποφασίζει σαν Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Όργανο για τις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ζ) Να τροποποιεί το Καταστατικό κατά τη διαδικασία του άρθρου 22.

η) Να αποφασίζει για τους τρόπους χειρισμού οποιωνδήποτε θεμάτων ή να εξουσιοδοτεί τα εκλεγμένα όργανα Διοίκησης για το χειρισμό των θεμάτων αυτών.

θ) Να καθορίζει το ύψος του ποσού του δικαιώματος εγγραφής, της ετήσιας συνδρομής και της ετήσιας συνδρομής για τη συντήρηση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και να αποφασίζει για την επιβολή έκτακτης εισφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Ένωσης.

ι) Να αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα που προκύπτει.

κ) Να εκλέγει τα όργανα Διοίκησης κατά τη διαδικασία των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού αυτού καθώς και τους αντιπροσώπους για την εκπροσώπηση της Ένωσης σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

2. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει μοναδικό καθήκον να συζητά και να αποφασίζει για τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε.

3. Στην περίπτωση που προσδιορίστηκε σύγκληση Γ.Σ., τακτικής ή έκτακτης και μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης προέκυψε βασικό θέμα για την Ένωση, είναι δυνατό να συζητηθεί το θέμα αυτό ως επείγον, πριν από την ημερήσια διάταξη, απ΄ τη Γ.Σ. και να ληφθούν αποφάσεις.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση, απαιτείται να υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. και έγκριση απ΄ την Γενική Συνέλευση της πρότασης του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

 

1.    Σύνθεση και λειτουργία του Δ.Σ..

α) Η Ένωση διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε δύο (2) χρόνια, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 16 έως και 18 του παρόντος Καταστατικού.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και επτά (7) Συμβούλους.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση έξη (6) από τα μέλη του. Κάθε απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Η ισοψηφία θεωρείται αρνητική.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά με πρόσκληση του Προέδρου κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα κάθε φορά που τα παραπάνω όργανα το κρίνουν ότι είναι αναγκαίο ή αν ζητηθεί από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιολογημένη μη σύγκλιση του Δ.Σ. στις ανωτέρω τακτές περιόδους δεν συνεπάγεται ακυρότητα των αποφάσεων ή ευθύνη των οργάνων που έχουν την πρωτοβουλία της σύγκλησης.

Ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. υποχρεούται να κοινοποιεί στα μέλη του Δ.Σ. την πρόσκληση με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τα Π. Σ., για τις αποφάσεις του Δ. Σ., καθώς και για κάθε ουσιαστική εξέλιξη και δραστηριότητα για την προώθηση των στόχων της Ένωσης.

ε) Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης ή από άλλη αιτία αποχώρησης συμβούλου, τη θέση του καταλαμβάνει ο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού με τον οποίο εκλέχτηκε αυτός που αποχώρησε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού που ανήκει ο σύμβουλος που αποχωρεί, η αναπλήρωση γίνεται από τον κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό σύμβουλο του συνδυασμού που πλειοψήφησε στις τελευταίες εκλογές της Ένωσης.

στ) Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Η συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική. Αδικαιολόγητη απουσία από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, συνεπάγεται την έκπτωση και την αντικατάσταση του μέλους με πράξη του Δ.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1ε αυτού του άρθρου.

η) Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται από τον Γενικό Γραμματέα πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών της Ένωσης και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη στο τέλος της συνεδρίασης ή στην αρχή επόμενης συνεδρίασης.

 

2. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. εκπροσωπεί συλλογικά και διευθύνει την Ένωση. Καθορίζει τους στόχους και την τακτική της Ένωσης και επιλέγει κάθε φορά τα μέσα και τους τρόπους για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης, εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει το εργατικό ή βοηθητικό προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του προσωπικού αυτού, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μεριμνά για τη σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της, υπογράφει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεών του, συντάσσει τα Πεπραγμένα δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, καθώς και τον Οικονομικό Απολογισμό δια του Προέδρου και του Ταμία και γενικά, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των συμφερόντων της Ένωσης και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του, να καλεί στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο, μέλη της Ένωσης και να συγκροτεί Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας από μέλη της Ένωσης, για τη μελέτη  επιστημονικών, συνδικαλιστικών, επαγγελματικών και άλλων θεμάτων.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., για  σοβαρά ζητήματα, καλεί τα Περιφερειακά Συμβούλια σε  συνεδρίαση συμβουλευτικού χαρακτήρα, προκειμένου να διαμορφώσει τις αποφάσεις του και εφ΄ όσον είναι αδύνατη η σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.

 

3. Αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής (Εκτ. Ε.)

α) Η Εκτ. Ε. αποτελείται από πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. Η Εκτ. Ε. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, και δύο (2) επιπλέον μέλη του Δ. Σ., που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία του Δ.Σ. Η θητεία της ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, όπως του Δ.Σ.

β) Η Εκτ. Ε. ενεργεί για την Ένωση σαν εκπρόσωπος του Δ.Σ., λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις με πλειοψηφία και κάνει ενέργειες για κάθε θέμα που επείγει, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με τις γενικές κατευθύνσεις και την χάραξη πολιτικής για σοβαρά κλαδικά θέματα, όπου χρειάζεται απόφαση από την ολομέλεια του Δ.Σ.

γ) Η Εκτ. Ε. συνεδριάζει έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη της.

Τα πρακτικά που τηρούνται στις συνεδριάσεις της Εκτ. Ε. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ., με την ένδειξη «Πρακτικά Συνεδρίασης Εκτ. Ε. της ΠΕΓΔΥ».

 

4. Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την ΠΕΓΔΥ σε κάθε ελληνική και αλλοδαπή αρχή, στα δικαστήρια, οργανώσεις κ.λ.π. Η εκπροσώπηση της Ένωσης στις παραπάνω αρχές ή οργανώσεις κ.λ.π. από άλλο μέλος του Δ.Σ. τότε μόνο είναι δυνατή, όταν υπάρχει σχετική απόφαση του Δ.Σ. με θετική ψήφο του Προέδρου.

Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διοίκηση της Ένωσης, καθώς και όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών έγγραφα και σχετικές αποδείξεις. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει σε ψηφοφορία.

β) Όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κωλύεται από δικαιολογημένη αιτία να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος. Η δικαιολογημένη απουσία του Προέδρου δεν μπορεί να υπερβεί το 2μηνο, εκτός αν οφείλεται σε σοβαρή ασθένεια ή ατύχημα ή ανώτερη βία, οπότε ο χρόνος απουσίας επεκτείνεται σε 5μηνο και πέρα από τα χρονικά αυτά όρια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από μέλος του Δ. Συμβουλίου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

γ) Ο Γενικός Γραμματέας είναι προϊστάμενος της Γραμματείας της ΠΕΓΔΥ και υπεύθυνος για την τήρηση των Βιβλίων της Ένωσης, των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά όλων των Βιβλίων και εγγράφων της Ένωσης, πλην των Βιβλίων του Ταμείου. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της σφραγίδας της Ένωσης, για το υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται στην Ένωση και για την τήρηση της αλληλογραφίας και του Αρχείου.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και χρηματικό ένταλμα της ΠΕΓΔΥ. Συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο τον Ετήσιο Απολογισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται από δικαιολογημένη αιτία να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα ασκεί ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου.

Η δικαιολογημένη απουσία του Γενικού Γραμματέα από τα καθήκοντά του δεν μπορεί να υπερβεί το 2μηνο, εκτός αν οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή ανώτερη βία, οπότε ο χρόνος απουσίας επεκτείνεται σε 5μηνο. Πέρα από τα χρονικά αυτά όρια ο Γενικός Γραμματέας θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

δ) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και προΐσταται του Ταμείου και του Λογιστηρίου. Υποχρεούται κατά τις 2μηνιαίες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. να υποβάλει αναλυτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων των προηγούμενων μηνών και να παρουσιάζει στο Δ.Σ τα Βιβλία του σε κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του, καθώς επίσης και τις αναλυτικές κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΕΓΔΥ και τα εναπομείναντα φύλλα του “μπλοκ επιταγών”.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ένωσης, τα οποία καταθέτει σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ως εξής:

α) Σε Τραπεζικό Λογαριασμό Όψεως, στο όνομα της ΠΕΓΔΥ, σε Τράπεζα που το Δ.Σ. έχει επιλέξει, όπου συγκεντρώνονται οι πάσης φύσεως οικονομικοί πόροι της Ένωσης, περιλαμβανομένων και οικονομικών εισφορών των μελών της.

β) Σε κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμιευτηρίου, ο οποίος υφίσταται για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών οικονομικών πληρωμών της Ένωσης και έχει ανοιχθεί στο όνομα του Ταμία και δύο (2) ακόμη μελών του Δ.Σ., που ορίζει το Δ.Σ. ή η Εκτελεστική Επιτροπή.

Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της ΠΕΓΔΥ (α) τα χρηματικά κεφάλαια της Ένωσης και να μην κρατά κεφάλαια κίνησης πέραν των χιλίων (1.000) €, για την αντιμετώπιση των τακτικών μηνιαίων δαπανών της Ένωσης, τα οποία όμως υποχρεούται να καταθέτει στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου (β).

Η ανάληψη των χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται από τον Ταμία με την παρακάτω διαδικασία:

Προκειμένου για ανάληψη ποσού μέχρι δύο χιλιάδων (2.000) από τον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΠΕΓΔΥ (α), ο Πρόεδρος δίνει γραπτή εντολή στον Ταμία, στην οποία αναγράφεται το ποσόν, και η αιτιολόγηση της ανάληψης. Για μεγαλύτερα ποσά των δύο χιλιάδων (2.000) από τον ίδιο Τραπεζικό Λογαριασμό, χρειάζεται απόφαση του Δ.Σ. ή της Εκτ. Επιτροπής, που αποδεικνύεται με αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, που το θεωρεί ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας.

Όλα τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ταμίας ενεργεί τις πληρωμές με ένταλμα πληρωμής και αποδείξεις, υπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα κάθε χρηματικό ένταλμα, ταμειακή κατάσταση και τα σχετικά Βιβλία Λογιστηρίου.

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Η δικαιολογημένη απουσία του Ταμία δεν είναι δυνατό να ξεπεράσει το 2μηνο, εκτός αν οφείλεται σε ασθένεια ή ατύχημα ή ανώτερη βία, οπότε ο χρόνος απουσίας επεκτείνεται σε πεντάμηνο.  Πέρα από τα χρονικά αυτά διαστήματα, ο Ταμίας θεωρείται αυτοδικαίως ότι έχει παραιτηθεί από μέλος του Δ.Σ., οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης της  παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποχρέωση να είναι παρόντα σε όλες ανεξαίρετα τις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους επί τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα Πρακτικά, να αντικαταστήσει το μέλος αυτό με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας από τον ίδιο συνδυασμό.

Αν μέλος του Δ.Σ παραιτηθεί, συνταξιοδοτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει, αποσυρθεί, ή αρνείται να εκτελέσει τα καθήκοντα του, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1.ε΄ του άρθρου 11.

Εάν όμως το μέλος που αντικαθίσταται με αναπληρωματικό έχει το αξίωμα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γεν. Γραμματέα ή του Ταμία, τότε μετά τη συμπλήρωση του Δ.Σ. είναι υποχρεωτική η επανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα για την κατανομή των αξιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 26 του Καταστατικού αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 12

 

Περιφερειακά Συμβούλια της ΠΕΓΔΥ (Π. Σ.).

 

1. Στην Περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Γεωργίας (ή όπως αλλιώς ονομάζεται η Γεωργική Υπηρεσία) δημιουργείται και λειτουργεί Π.Σ. της ΠΕΓΔΥ. Έργο κάθε Π.Σ. είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κλάδου στην περιοχή του με όλα τα πρόσφορα μέσα. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να προβαίνει σε συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, να οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις των γεωπόνων της περιφέρειάς του, ή και των παραγωγικών τάξεων του νομού και να παρουσιάζει στα επαρχιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης τα θέματα του Κλάδου. Εκπροσωπεί την ΠΕΓΔΥ στην περιοχή της μπροστά στις δημόσιες αρχές του νομού μέσα στα γενικά πλαίσια που καθορίζονται από την Διοίκηση της ΠΕΓΔΥ. Κινητοποιεί τα μέλη της περιφέρειάς του όταν υπάρχει ανάγκη και εισπράττει τις συνδρομές όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.

2. Το Π.Σ. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία  από την τοπική Γενική Συνέλευση των μελών της ΠΕΓΔΥ, που υπηρετούν στην περιφέρεια της Δ/νσης Γεωργίας (ή όπως αλλιώς ονομάζεται η Γεωργική Υπηρεσία), όπως ορίζεται στα άρθρα 16, 17, 18 του Καταστατικού.

3. Η κατανομή των αξιωμάτων του Προέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, γίνεται με μυστική ψηφοφορία ανάμεσα στα νεοεκλεγμένα τακτικά μέλη του Π.Σ., το αποτέλεσμα της οποίας γίνεται γνωστό στο Δ.Σ. της Ένωσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους. Η αναπλήρωση των μελών που παραιτούνται ή κωλύονται, γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. της Ένωσης μια φορά τον χρόνο ή όταν κρίνεται απαραίτητο, καλεί τους Προέδρους των Π.Σ. ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, σε συνεδρίαση επί θεμάτων χάραξης της γενικής πολιτικής της ΠΕΓΔΥ και αντιμετώπισης εκτάκτων κλαδικών ζητημάτων.

5. Η θητεία των Π.Σ. είναι 2ετής, αντίστοιχη με την θητεία του Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ και η ανακήρυξή τους γίνεται κατά την διάρκεια των εκλογών για την ανακήρυξη των οργάνων της ΠΕΓΔΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 13

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ. Επ.)

 

1. Είναι 3μελής και εκλέγεται με την διαδικασία των άρθρων 16, 17, 18, για ίση θητεία με το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Η Ελ. Επ. ελέγχει τη διαχείριση των Οικονομικών της Ένωσης για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου κάθε έτους. Πριν την πραγματοποίηση της ετήσιας Γεν. Συνέλευσης καλείται από το Δ.Σ. και προβαίνει σε οικονομικό, διαχειριστικό έλεγχο, συντάσσοντας έκθεση στην οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά της, καθώς και οι υποδείξεις της. Η Ελ. Επ. ελέγχει την κατάσταση του Ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στην Γ. Συνέλευση.

3. Στις αρχαιρεσίες, που γίνονται κατά τη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια, εκλέγεται και η Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελ. Επ. αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.

Τα μέλη της Ελ. Επ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη της, όπως ορίζεται στις διατάξεις περί αναπλήρωσης μελών του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Πειθαρχικό Συμβούλιο

 

1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται κατά τη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια, εκλέγεται τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο με δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

 

2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα νεοεκλεγέντα μέλη του με μυστική ψηφοφορία. Αρμοδιότητες του Πειθαρχικού Συμβουλίου, είναι αυτές που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτού.

 

3. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τελεσίδικες και εκτελούνται από το Δ.Σ. εάν δεν προσβληθούν με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ. μέσα σε δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στη περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. παίρνει απόφαση που τη φέρνει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση ή μετριασμό ή και εξαφάνιση της ποινής που επιβλήθηκε. Η ποινή της διαγραφής μέλους εκτελείται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με αυτά που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 5 του καταστατικού αυτού.

 

 

ΑΡΘΡΟ 15

 

Αντιπρόσωποι ΠΕΓΔΥ σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

 

Ο αριθμός των Αντιπροσώπων της ΠΕΓΔΥ σε δευτεροβάθμια οργάνωση ορίζεται πάντοτε, σύμφωνα με το Καταστατικό της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της συνδικαλιστικής νομοθεσίας.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΕΚΛΟΓΕΣ.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 

Χρόνος Εκλογών. -Ανακήρυξη Υποψηφίων

 

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Π.Ε.Γ.Δ.Υ και των αντιπροσώπων στην δευτεροβάθμια οργάνωση διεξάγονται ταυτόχρονα κάθε δεύτερο χρόνο κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, η οποία πραγματοποιείται εντός του 3μήνου Μαρτίου Μαΐου.

Υποψηφιότητα για την εκλογή του στα διάφορα όργανα και στην αντιπροσωπεία στη δευτεροβάθμια οργάνωση, μπορεί να θέσει κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος της ΠΕΓΔΥ.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται κατά την κατωτέρω διαδικασία:

1.Κάθε δύο (2) χρόνια στη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών και μετά από την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, γίνονται εκλογές με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της ΠΕΓΔΥ.

2. Οι εκλογές γίνονται με δικαστικό αντιπρόσωπο ή χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν ορίσει δικαστικό αντιπρόσωπο. Επίσης χωρίς δικαστικό αντιπρόσωπο μπορεί να γίνουν οι εκλογές, για όλα τα όργανα της Ένωσης, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Τις εκλογές τις διεξαγάγει Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση προτού αρχίσει η διαδικασία των εκλογών, με ανάταση του χεριού. Επίσης εκλέγονται παρόμοια και δύο πρακτικογράφοι.

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη των Περιφερειακών Συμβουλίων γίνονται κάθε δύο (2) χρόνια τον μήνα Δεκέμβριο. Με τη μέριμνα των Περιφερειακών Συμβουλίων συγκαλείται τοπική Γενική Συνέλευση των γεωπόνων που υπηρετούν στη περιφέρεια της Δ/νσης Γεωργίας (Νομός ή Διαμέρισμα) και ψηφίζουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη για την ανάδειξη του τοπικού Π.Σ.

4. Οι εκλογές για όλα τα υπόλοιπα όργανα Διοίκησης της ΠΕΓΔΥ (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) και για τους Αντιπροσώπους στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση, γίνονται ταυτόχρονα. Με το αυτό ψηφοδέλτιο για όλα τα όργανα της ΠΕΓΔΥ και με διαφορετικό ψηφοδέλτιο για τους Αντιπροσώπους, όπως παρακάτω:

α. Όσα από τα μέλη της Ένωσης θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, με κάποια παράταξη ή μεμονωμένα, για οποιοδήποτε όργανο της ΠΕΓΔΥ (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) ή για αντιπρόσωποι στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση, πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου αίτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης,  με την οποία να γνωστοποιούν ότι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Περιφερειακά Συμβούλια θα στέλνονται μέχρι 31 Ιανουαρίου το αργότερο στο Δ.Σ. της Π. Ε Γ Δ Υ, ώστε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. να εγκριθούν και να συμπεριληφθούν οι υποψήφιοι είτε σε ψηφοδέλτια παρατάξεων, είτε μεμονωμένα.

Υποψηφιότητες μελών που κατά την υποβολή της δήλωσης δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, απορρίπτονται.

Κάθε τακτικό μέλος, μπορεί να είναι υποψήφιο μόνο για ένα (1) όργανο της ΠΕΓΔΥ (Δ.Σ., Ελεγκτική Επιτροπή, Πειθαρχικό Συμβούλιο) ή για αντιπρόσωπος στην δευτεροβάθμια οργάνωση ή να είναι υποψήφιο για ένα (1) από τα παραπάνω όργανα και ταυτόχρονα υποψήφιο για αντιπρόσωπος στη Δευτεροβάθμια Οργάνωση. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψηφίους, που είναι εκλεγμένοι σε Π.Σ.

β. Το Δ. Σ μαζί με τις προσκλήσεις της ετήσιας τακτικής συνέλευσης της Ένωσης, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από το άρθρο 6 του Καταστατικού αυτού, στέλνει στα μέλη της Ένωσης και ονομαστικό πίνακα αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Η προτίμηση από τους ψηφοφόρους για κάθε υποψήφιο, γίνεται με παράθεση μπροστά ή πίσω από το όνομα του σημείου του σταυρού. Οι υποψήφιοι που προτιμώνται με το σημείο του σταυρού, για μεν το Δ.Σ. είναι μέχρι έξη (6), για δε τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι δύο (2).

5. Από τους υποψηφίους για το αξίωμα του Δ.Σ. της Ένωσης, θεωρούνται ότι πέτυχαν όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται με κλήρωση. Για την ανάδειξη των επιτυχόντων για τα αξιώματα των Π.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Καταστατικού αυτού.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συνέρχεται και αναδεικνύει τον Πρόεδρό της. Παραλαμβάνει από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. της Ένωσης το Μητρώο της και από τον Ταμία κατάλογο υπογεγραμμένο από αυτόν και τον Πρόεδρο, στον οποίο αναγράφονται τα μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι την διενέργεια των εκλογών. Παραλαμβάνει την κάλπη, την οποία αφού ελέγξει, σφραγίζει. Επίσης παραλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό ψηφοδελτίων και σφραγισμένων φακέλων και την σφραγίδα της Ένωσης. Μετά από αυτή την διαδικασία, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, εποπτεύει την ομαλή διεξαγωγή της και κηρύσσει το τέλος της. Παράλληλα παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια των Περιφερειακών Συμβουλίων, που προέρχονται από τις αρχαιρεσίες τους στην περιφέρεια, όπως ορίζει η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου.

7. Τα μέλη των Π.Σ. της Ένωσης ψηφίζουν ως εξής:

α. Ένα μήνα νωρίτερα από τις εκλογές, η διοίκηση της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. στέλνει σε κάθε περιφερειακό Συμβούλιο ορισμένο, ανάλογα με τα μέλη που εκπροσωπεί, αριθμό σφραγισμένων με τη σφραγίδα της Ένωσης φακέλων και ψηφοδέλτια, τα οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο διανέμει στα μέλη του.

β. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ, ορίζεται τακτή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στα Π.Σ. δέκα (10) έως δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γεν. Συνέλευσης. Τα μέλη των Π.Σ., σύμφωνα με οδηγίες του Δ.Σ. καταθέτουν τα ψηφοδέλτια της προτίμησής τους μέσα σε κλειστό φάκελο, από αυτά που έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα της ΠΕΓΔΥ.

Οι φάκελοι που συγκεντρώνονται με αυτόν τον τρόπο από κάθε Π. Σ με την ονομαστική κατάσταση αυτών που ψήφισαν, η οποία φέρει την υπογραφή του καθένα και βεβαιούμενης από τον Ταμία του Π. Σ. ότι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π. Ε. Γ. Δ. Υ, κλείνονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο με ισπανικό κερί και στέλνονται την ίδια ημέρα προς την Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές της Π. Ε. Γ. Δ. Υ, συστημένοι, στο ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών. Μέσα στο φάκελο το Π. Σ. κλείνει και τους φακέλους που περίσσεψαν ή καταστράφηκαν. Οι φάκελοι που έχουν συγκεντρωθεί από όλες τις Δ/νσεις Γεωργίας παραμένουν για φύλαξη στο ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ από όπου παραλαμβάνονται την ημέρα των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή πριν από τη ψηφοφορία.

8. Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους μεγάλους φακέλους κάθε Περιφερειακού Συμβουλίου, ελέγχει τον αριθμό των μικρών φακέλων που περιέχουν τα ψηφοδέλτια σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν. Επίσης γίνεται έλεγχος αν τα μέλη που ψήφισαν περιφερειακά στα Π.Σ. είναι ταμειακά εντάξει προς την Π. Ε. Γ. Δ. Υ.

Οι κλειστοί μικροί φάκελοι με τα ψηφοδέλτια που περιέχουν, ρίχνονται μέσα στη κάλπη. Ύστερα αποσφραγίζεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψήφων, συντάσσεται ειδικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο πρακτικό της Γεν. Συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται στον νέο Γενικό Γραμματέα που εκλέγεται, για φύλαξη στο αρχείο της Ένωσης.

9. Αίτηση για ακύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και γενικά των αποφάσεων της Γεν. Συνέλευσης μπορεί να γίνει όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου για τα επαγγελματικά σωματεία.

10. Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα του Δ. Σ.

11. Όταν σε κάποια Δ/νση Γεωργίας δεν υπάρχει νόμιμα εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, τότε τα μέλη της Π. Ε. Γ. Δ. Υ. δεν μπορούν να ψηφίσουν όπως ορίζει η παρ.7, εδάφιο β, του άρθρου αυτού. Μπορούν όμως να ψηφίσουν στο πλησιέστερο Π.Σ., αρκεί να προσκομίσουν κατάσταση οικονομικής τακτοποίησης των υποχρεώσεών τους προς την Π.Ε.Γ.Δ.Υ. Επίσης μπορούν να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Γ.Δ.Υ. στην Αθήνα.

Ακόμη στην ίδια Γενική Συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν όσοι δεν ψήφισαν στα Π.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 17

 

Εκλογικό Σύστημα

 

1. Ως εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η απλή αναλογική, όπως αναλύεται πιο κάτω.

 

2. Οι έδρες του Δ.Σ. της Ένωσης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο αριθμός των Αντιπροσώπων για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση και οι έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων (Π.Σ.) κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Στις τέσσερις (4) πρώτες περιπτώσεις το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση και στην τελευταία περίπτωση, το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε Περιφέρειας του Π.Σ. διαιρείται με τον αριθμό των μελών που εκλέγονται στα Δ.Σ. των Π. Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ της Ένωσης ή στο Δ.Σ. του Π.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

3. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος για την Δευτεροβάθμια Οργάνωση εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία (1) στους συνδυασμούς εκείνους οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/2 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία (1) έδρα ή από έναν (1) αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

7. Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσεται ένας αριθμός αναπληρωματικών μελών, ίσος με τον αριθμό των τακτικών κατά την ίδια διαδικασία, εφόσον υπάρχουν.

8. Μέλος στο Δ.Σ. των Π.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή αντιπρόσωπος στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση, εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς και σε συνάρτηση με τον αριθμό μελών ή αντιπροσώπων που εκλέγει ο συνδυασμός. Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή μέλους στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σταυροί στα ψηφοδέλτια κάποιου συνδυασμού, εκλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από την αριθμητική σειρά των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.

 

ΑΡΘΡΟ 18

 

Ανάληψη των νέων οργάνων

 

1. Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημέρα των εκλογών ο πλειοψηφών Σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού καλεί τα εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση για την συγκρότηση του Προεδρείου της Ένωσης (Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία). Η συνεδρίαση, υπό την προεδρεία του ανωτέρω Συμβούλου, εκλέγει με ξεχωριστές μυστικές ψηφοφορίες τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του νέου Δ.Σ. Σε περίπτωση άκαρπου αποτελέσματος εκλογής Προεδρείου, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται σε προσυμφωνημένο χρόνο. Κατόπιν ακολουθεί η παράδοση της σφραγίδας, του Ταμείου, των εγγράφων και βιβλίων, των γραφείων και της εν γένει περιουσίας της Ένωσης, από το απερχόμενο Δ.Σ., στο νέο Δ.Σ. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται με σχετικό πρωτόκολλο. Ειδικά για το Ταμείο μπορεί να γίνει ξεχωριστό Πρωτόκολλο.

2. Η ανάληψη των καθηκόντων των μελών των λοιπών οργάνων Διοικήσεως και ελέγχου γίνεται με ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Από τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη του νέου Δ.Σ., τη Διοίκηση της Ένωσης ασκούν κανονικά τα απερχόμενα όργανα.

 

 

ΑΡΘΡΟ 19

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

1. Το οικονομικό έτος της ΠΕΓΔΥ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Η χρέωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών γίνεται κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους, σε περιόδους που το Δ.Σ. αποφασίσει.

2. Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης φαίνεται κάθε χρόνο από τον Οικονομικό Απολογισμό- ισολογισμό και Προϋπολογισμό που καταρτίζει κάθε χρόνο το Δ. Σ.

3. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός, καταρτίζονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος τον οικονομικό σχεδιασμό του νέου χρόνου.

4. Οι δαπάνες της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., για να νομιμοποιείται η πραγματοποίησή τους, πρέπει να προβλέπονται στον εγκεκριμένο από την Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό. Τροποποίηση του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ. Σ.

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20

 

Ταμείο Αλληλοβοήθειας

 

1. Για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου δ΄ του άρθρου 2 του Καταστατικού της Ένωσης, ιδρύεται ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Α.Γ.Δ.Υ.).

2. Οι πόροι του Τ.Α.Γ.Δ.Υ. προέρχονται :

α) Από την ειδική ετήσια συνδρομή των μελών της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., όπως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 4 παρ. 6β του παρόντος Καταστατικού. Η προβλεπόμενη συνδρομή καταβάλλεται στο Ταμείο της Ένωσης μαζί με τις άλλες οικονομικές συνδρομές, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Καταστατικού αυτού και πιστώνεται σε ειδικό λογαριασμό όψεως της Ένωσης που έχει τίτλο: "Ταμείο Αλληλοβοήθειας Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Α.Γ.Δ.Υ.)", με ευθύνη του Ταμία της Ένωσης.

β) Από το ποσό των καθαρών τακτικών αποδοχών κατά τις ημέρες απεργίας του προσωπικού που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1264/1982.

γ) Από δωρεές ή άλλες ενισχύσεις προς το ΤΑΓΔΥ.

3. Παροχή Ενίσχυσης παρέχεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Σε μέλη της ΠΕΓΔΥ που αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας, αυτά ή τα μέλη της οικογενείας τους, χωρίς υποχρέωση επιστροφής της.

β) Σε μέλη της ΠΕΓΔΥ που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη οικονομικής βοήθειας σε περίπτωση απεργίας, με την υποχρέωση επιστροφής.

4. Των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται μόνο τα τακτικά μέλη της ΠΕΓΔΥ.

5. Η καταβολή της ενίσχυσης και το ύψος της καθορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ, στο οποίο συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας όπου υπηρετεί το μέλος που έχει ανάγκη βοήθειας, ο οποίος και εισηγείται σχετικά.

6. Η διαχείριση των οικονομικών του ΤΑΓΔΥ ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Καταστατικού της Ένωσης.

 

ΑΡΘΡΟ 21

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

1. Το Δ. Σ. της Ένωσης μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό για τη λειτουργία της υπηρεσίας και των γραφείων της στην Αθήνα.

2 Οι δαπάνες για τη πρόσληψη του προσωπικού και την οργάνωση των γραφείων καθορίζονται από το Δ. Σ ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της Ένωσης.

3. Το Δ. Σ της Ένωσης μπορεί να μισθώνει οικήματα για τη στέγαση των γραφείων.

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ. Σ., μπορεί να γίνονται αγορές ιδιοκτήτων γραφείων ή οικημάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 22

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει από την Γενική Συνέλευση των μελών αυτής, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

Για τη λήψη αποφάσεως τροποποίησης καταστατικού, χρειάζεται η πλειοψηφία του ½ των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης που πρέπει να έχει απαρτία, όπως καθορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 7 του Καταστατικού αυτού. Στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γραφούν και άλλα θέματα που το Δ. Σ. κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις.

2. Για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται η διάλυση της Ένωσης, εκτός αν δεν υπάρχει στο Μητρώο Τακτικών Μελών ο απαιτούμενος αριθμός για τη συγκρότηση των Οργάνων Διοίκησής της. Διαλυομένης της Ένωσης, η περιουσία της κατατίθεται σε Τράπεζα με μέριμνα του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι οργάνωσης των Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων σε νέα Ένωση ή οργάνωση με τον ίδιο τίτλο, στην οποία περιέρχεται η πιο πάνω περιουσία.

 

ΑΡΘΡΟ 23

 

Έκδοση Εντύπων κλπ ενημερωτικών μέσων

 

Εφημερίδα, Περιοδικό και κάθε άλλο έντυπο της ΠΕΓΔΥ, καθώς επίσης η δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδύκτιο, παράγονται με ευθύνη του Δ.Σ. Υπεύθυνος, σύμφωνα με τον περί Τύπου Νόμο, είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η επιμέλεια της παραγωγής και της έκδοσης αυτών ανατίθεται σε Συντακτική Επιτροπή από μέλη της Ένωσης, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 24

 

Σφραγίδα της Ένωσης

 

Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει περιφερειακά την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων» και στο κέντρο την θεά Δήμητρα.

 

ΑΡΘΡΟ 25

 

Συμπληρωματικός Χαρακτήρας Νομοθεσίας

 

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ισχύει η εκάστοτε σχετική Νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 26

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1. Σε περίπτωση χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο, χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος μέχρι της επανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε Σώμα, όπως ορίζεται στην παρ. 5, του άρθρου 11 του Καταστατικού αυτού. Ο Αντιπρόεδρος καλεί, εντός είκοσι (20) ημερών, από της χηρεύσεως της θέσεως του Προέδρου, το Δ.Σ. και το αναπληρωματικό μέλος, σε ειδική συνεδρίαση, για την συμπλήρωση του Δ.Σ. και την επανασυγκρότηση του προεδρείου της Ένωσης.

2. Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης ή μερικής αποχώρησης πέντε (5) από τα μέλη του Δ.Σ., αδιάφορα αν έγινε αναπλήρωση με αναπληρωματικούς συμβούλους, τότε το Δ. Συμβούλιο θεωρείται ότι παραιτήθηκε και μέσα σε ένα μήνα συγκαλείται, όπως ορίζει ο νόμος για τα σωματεία, Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ., του οποίου η θητεία λήγει τον χρόνο πού έληγε και η θητεία του περασμένου Δ.Σ.

3. Η Π.ΕΓΔΥ μπορεί να αποτελέσει μέλος δευτεροβάθμιας δημοσιοϋπαλληλικής οργάνωσης και να εκπροσωπείται σε αυτήν με αντιπροσώπους της, όπως ορίζει το καταστατικό αυτής της δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Η προσχώρηση σε δευτεροβάθμια οργάνωση αποφασίζεται από το Δ. Σ. της ΠΕΓΔΥ με τη δέσμευση ότι η απόφαση θα εγκριθεί από τη πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει.

4. Η Π.ΕΓΔΥ μπορεί να συνεργάζεται και με συγγενείς οργανώσεις που οι σκοποί τους συμπίπτουν μερικά ή ολικά με τους δικούς της. Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής θα γίνεται με αντιπροσώπους που ορίζονται από το Δ. Σ.

5. Η ΠΕΓΔΥ για τη προαγωγή των σκοπών της μπορεί να κάνει μελέτες για κάθε σχετικό θέμα ή αν το ζητήσουν οι αρμόδιες αρχές, να μαζεύει πληροφορίες, να καταρτίζει στατιστικές μελέτες και να παρέχει επιστημονικές γνώσεις.

Για το σκοπό αυτό το Δ. Σ. έχει το δικαίωμα να καταρτίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας από τα μέλη της ΠΕΓΔΥ για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2.

6. Επίσης το Δ. Σ έχει το δικαίωμα να οργανώνει διαλέξεις, γιορτές και δημόσιες συζητήσεις για επιστημονικά, τρέχουσας επικαιρότητας θέματα και επαγγελματικά θέματα, να εκδίδει περιοδικά ή εφημερίδες για το σκοπό της επιστημονικής και επαγγελματικής ενημέρωσης των μελών της Ένωσης και να ανακοινώνει δημόσια τα διάφορα πορίσματα.

 

ΑΡΘΡΟ 27

 

Μέχρι την έγκριση από το Δικαστήριο του παρόντος Καταστατικού, που αποτελεί τροποποίηση του προηγουμένου, η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ) διοικείται με το ισχύον Καταστατικό, από τα κανονικά και νόμιμα εκλεγμένα όργανα των οποίων η θητεία λήγει στις προθεσμίες που προβλέπονται από το τροποποιούμενο παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 28

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, συζητήθηκε στην ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έγινε την 4 Απριλίου 2003 και ψηφίσθηκε ομόφωνα από αυτή, κατά άρθρο και στο σύνολό του, τίθεται δε σε ισχύ αμέσως μετά την έγκρισή του από το Αρμόδιο Δικαστήριο.

 

 

ΑΘΗΝΑ 4 / 4 / 2003

 

 

            Το παρών Καταστατικό εγκρίθηκε δια της υπ΄ αρίθμ΄ 4448 / 04 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του Βιβλίου Αναγνωρισμένων Σωματείων, με αύξοντα αριθμό 4079 ειδ. 1093.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου