Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Το ΥΠΑΑΤ «εξωτερικός συνεργάτης» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοινή ανακοίνωση από ΑΚΙΓΔΥ – Συσπειρώσεις, Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΥΠΑΑΤ και Αριστερή Συνεργασία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων

Ιδού τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων!
Με αφορ­μή την άρ­νη­ση συ­να­δέλ­φων από την πρώην Δ/νση Βιο­λο­γι­κής να υπο­γρά­ψουν το «Σύμ­φω­νο Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» και τη «Δή­λω­ση Συμ­μόρ­φω­σης» ως… «εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες» του ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ ήρθε στην επι­φά­νεια ένα ρο­νί­ζον ζή­τη­μα, που πα­ρου­σιά­ζει έξαρ­ση κατά τη ση­με­ρι­νή δια­κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, αυτό της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης δη­μο­σί­ων υπη­ρε­σιών.
Δη­μό­σιοι Υπάλ­λη­λοι του ΥΠΑΑΤ και των ΔΑΟΚ, υπο­χρε­ω­νό­μα­στε και πιε­ό­α­στε να υπο­γρά­ψου­με «Σύμ­φω­νο Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» ως «εξω­τε­ρι­κοί συ­νερ­γά­τες του ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ» για να έχου­με πρό­σβα­ση σε απόρ­ρη­τες ή εμπι­στευ­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες την ώρα που ο ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ είναι ΝΠΙΔ, επο­πτευό­με­νο πό το ΥΠΑΑΤ.
Με αυτόν τον τρόπο οι υπάλ­λη­λοι του δη­μο­σί­ου απα­ξιω­νό­μα­στε, μαζί με το σύ­νταγ­μα και το Δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώ­δι­κα στα οποία έχου­με ορ­κι­στεί, κατά την ανά­λη­ψη της υπη­ρε­σί­ας μας («για υπα­κοή στο Σύ­νταγ­μα και τους νό­μους» (άρθρο 19) και δέ­σμευ­ση από το Δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κώ­δι­κα για εχε­μύ­θεια (άρθρο 26)). Προ­φα­νώς, δεν αξιο­λο­γού­νται ως επαρ­κείς αυτοί οι όρκοι, ή του­λά­χι­στον θε­ω­ρού­νται κα­τώ­τε­ροι του «Συμ­φώ­νου Εμπι­στευ­τι­κό­τη­τας» και της «Δή­λω­σης Συμ­μόρ­φω­σης» προς ένα ιδιώ­τη.
Την ίδια στιγ­μή ο ΟΠΕ­ΚΕ­ΠΕ λει­τουρ­γεί τα πλη­ρο­φο­ρια­κά του συ­στή­μα­τα μέσω σύμ­βα­σης με ...