Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Εκλογές στην ΠΕΓΔΥ (Γεωπόνοι Δημόσιοι Υπάλληλοι): 6 & 20 Απριλίου


Διαλέξαμε να συνεχίσουμε, ως ΑΚΙΓΔΥ-Συσπειρώσεις, πιστεύοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε να ενώσουμε τους εργαζόμενους και να επιβάλουμε την ανατροπή των μνημονίων. Μπορούμε να ξαναφέρουμε τον κλάδο μας να εργαστεί με υπερηφάνεια δίπλα στους αγρότες και προασπίζοντας το σύνολο της κοινωνίας που αποτελούν τους καταναλωτές.
Στις 6 Απρι­λί­ου στην πε­ρι­φέ­ρεια και στις 20 στην Αθήνα επα­να­λαμ­βά­νο­νται οι εκλο­γές του πρω­το­βάθ­μιου σω­μα­τεί­ου της ΠΕΓΔΥ (Πα­νελ­λή­νια Ένωση Γε­ω­πό­νων Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων) και εκλέ­γο­νται  αντι­πρό­σω­ποι για το συ­νέ­δριο της ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ (Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Γε­ω­τε­χνι­κών Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων).
Το ΠΑΜΕ ακύ­ρω­σε τις εκλο­γές του Νο­εμ­βρί­ου, κά­νο­ντας έν­στα­ση βα­σι­ζό­με­νη σε νο­μο­τε­χνι­κό κώ­λυ­μα, ενώ η ουσία ήταν ότι δεν ελέγ­χουν οι «τα­ξι­κές δυ­νά­μεις» του το σω­μα­τείο και πι­θα­νά δεν έβγα­ζαν αντι­πρό­σω­πο για το συ­νέ­δριο της ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ. Δυ­στυ­χώς η συν­δι­κα­λι­στι­κή γρα­φειο­κρα­τία και οι ...

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Το ψηφοδέλτιο της ΑΚΙΓΔΥ - Συσπειρώσεις για της εκλογές της ΠΕΓΔΥ 2016

ΑΚΙΓΔΥ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου
Αρχαγγελίδης Νίκος του Παναγιώτη
Γεωργούλιας Φώτης του Αναστασίου
Γιαννούλια Κατερίνα του Χρήστου
Γρηγοριάδης Δημήτριος του Φωτίου
Κριτσωτάκης Ελευθέριος του Θεόδωρου
Λιόγκα Γιαννούλα του Δημητρίου
Μεραναίος Λουκάς του Φώτιου
Παναγόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
Πέττας Nίκος του Αθανασίου
Σιαήλη Χλόη του Δημητρίου
Τσιάμης Απόστολος του Κωνσταντίνου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παπαμιχαλοπούλου Μαρία του Αθανασίου

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Καραγιώργη Γεωργία του Δημητρίου


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΓΕΔΥ


Αθανασόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου
Αρχαγγελίδης Νίκος του Παναγιώτη
Γεωργούλιας Φώτης του Αναστασίου
Γιαννούλια Κατερίνα του Χρήστου
Γρηγοριάδης Δημήτριος του Φωτίου
Καραγιώργη Γεωργία του Δημητρίου
Κριτσωτάκης Ελευθέριος του Θεόδωρου
Λιόγκα Γιαννούλα του Δημητρίου
Μεραναίος Λουκάς του Φώτιου
Παναγόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
Παπαμιχαλοπούλου Μαρία του Αθανασίου
Πέττας Nίκος του Αθανασίου
Σιαήλη Χλόη του Δημητρίου
Τσιάμης Απόστολος του Κωνσταντίνου


Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Συνεχίζουμε

Του Τσιάμη Αποστόλη

Συνάδελφοι  σύντροφοι και παλιοί σύντροφοι
Η παράταξή μας εξέφραζε μια  συνδικαλιστική συμμαχία υπεράσπισης της ζωής και των δικαιωμάτων των συναδέλφων Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, που αντιστοιχούσε σε μια κοινωνική συμμαχία αντίστασης στα μνημόνια.
Η ανάδειξη της κυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έφερε για πρώτη φορά μια συνδικαλιστική παράταξη της αριστεράς να πρέπει να εξετάσει την στάση της απέναντι  σε μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε στο όνομα της αριστεράς.  Από την πρώτη στιγμή  και από την πρώτη κυβέρνηση χωρίς να γνωρίζουμε που θα καταλήξει, είχαμε εκφράσει σαν παράταξη και σαν άτομα ότι ο ρόλος της συνδικαλιστικής παράταξης είναι διαφορετικός από τον ρόλο της Κυβέρνησης.  Ο δικός μας ρόλος είναι η υπεράσπιση των εργαζομένων.
 Αυτή ήταν  η συμφωνία ακόμα και μετά τις  εκλογές  του Σεπτέμβρη παρόλο που στο μεταξύ είχε ...