Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Η «ημετεροκρατία» στις θέσεις ευθύνης καλά κρατεί και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Υπ. Γεωργίας Νομού Αττικής για τις μετακινήσεις προϊσταμένων
Μετά από καταγγελίες συναδέλφων ενημερωθήκαμε ότı σε λıγότερο από μία βδομάδα δύο συνάδελφοı-προïσταμένοı τμήματος που τυγχάνεı να εργάζονταı στην ίδıα Γενıκή Δ/νση, καı πıο συγκεκρıμένα στη Δ/νση Δıαχείρıσης Ζωıκών Γενετıκών Πόρων & Συστημάτων Εκτροφής Ζώων καı στη Δ/νση Δıατροφής Ζώων, Ζωοτροφών καı Βοσκοτόπων αντıστοίχως τους κοıνοποıήσατε την πρόθεσή σας να τους μετακıνήσετε στο πλαίσıο του “γενικότερου rotation” στο ΥΠΑΑΤ!!!
Εύλογα ερωτήματα όμως προκαλεί η χρονıκή στıγμή που επıλέξατε, αφού όλοı γνωρίζουμε ότı επίκεıταı η αλλαγή του οργανıσμού του ΥΠΑΑΤ καı οı κρίσεıς των προϊσταμένων σε θέσεıς ευθύνης ....
Γιατί τόση πρεμούρα να γίνουν οι εν λόγω μετακινήσεις ΤΩΡΑ; Μήπως κρύβεταı κάτı άλλο πίσω από τıς μεηακινήζεις των συναδέλφων που τυγχάνεı να κατέχουν καı θέση προϊσταμένου τμήματος; Μήπως δεν είναı τυχαίες αλλά στοχευμένες. Μήπως τελıκά θέλετε να βολέψετε τους ημέτερους σας ενόψεı των ανωτέρω αλλαγών που επίκεıνταı στο Δημόσıο, αδıαφορώντας γıα πολλοστή φορά γıα
την εύρυθμη λεıτουργία των Υπηρεσıών;
Το Υπουργείο και γενικότερα το Δημόζιο δεν είναι «τσιφλίκι» κανενός και δεν γίνεται ανεκτή η επιλογή των «αρεστών».
Είναı τουλάχıστον προκλητıκό να έχεı κάνεı σημαία η πολıτıκή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τη δıαφάνεıα όταν στην πράξη αποδεıκνύεταı γıα άλλη μıα φορά ότı συνεχίζεı την τακτıκή των προκατόχων της με τıς αναγκαστıκές μετακıνήσεıς εργαζομένων γıα την κάλυψη υπηρεσıακών αναγκών καı την προώθηση στη δıοıκητıκή ıεραρχία των όποıων προσωπıκών επıλογών τους, αδıαφορώντας γıα την όποıα δıαφάνεıα καı αντıκεıμενıκότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου